Route ondersteuningstoewijzing Samenwerkingsverband Aan den IJssel

Route van de ondersteuningstoewijzing samenwerkingsverband passend primair onderwijs aan den IJssel

 

https://www.aandenijssel.nl/Scholen/Ondersteuningsteam-op-schoolniveau en

 

 

 

 

De route van de ondersteuningstoewijzing

 

Het stroomschema samengevat:

 

  1. De leerkracht in de groep observeert, signaleert en werkt handelingsgericht à

  2. Bij ondersteuningsvragen leerkracht: collegiale consultatie / bouw-, team- of leerlingbespreking / gesprekken ouders / interventies à

  3. Indien ondersteuningsvragen nog niet afdoende beantwoord zijn: bespreking van de eigen ondersteuningsvraag in het ondersteuningsteam, in samenspraak met de KrimpenWijzer à

  4. Bij blijvende ondersteuningsvragen: ondersteuningsteam = inschakeling expertise uit deskundigenpool à

  5. Nagaan mogelijkheden om een arrangement binnen de basisondersteuning (basisarrangement) te realiseren à

  6. Indien niet mogelijk een arrangement binnen de basisondersteuning (basisarrangement) te realiseren: opstellen ontwikkelingsperspectief à

  7. Aanvragen integrale arrangement extra ondersteuning binnen de basisschool of – wanneer dat niet mogelijk is – aanvragen toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs à

  8. Wanneer een aanvraag om een toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis)onderwijs aan de orde is wordt deskundigenadvies ingewonnen bij een orthopedagoog of psycholoog en een 2e deskundige. Bij aanvragen om een arrangement extra ondersteuning is een advies door een orthopedagoog of psycholoog vereist à

  9. Beslissing over extra arrangement dan wel over toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs door commissie toelaatbaarheidsverklaring / extra ondersteuning.