Corona - Opvang kwetsbare kinderen

01-04-2020 : Brief aan Voortgezet Onderwijs

Geachte vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs,

n verband met de coronacrisis is sinds 16 maart de noodopvang georganiseerd voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Dit betrof de leeftijd 0-12 jaar. Sinds vorige week is de opvang uitgebreid voor de kwetsbare kinderen voor wie thuis geen veilige basis is. Hierbij wordt er ook gekeken naar de 12+ kinderen. In deze mail informeren we u over de Krimpense aanpak m.b.t. de kwetsbare kinderen.

Kwetsbare kinderen voor wie thuis geen veilige basis is

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen heef minister Arie Slob in zijn brief van 20 maaert een aantal extra maatregelen getroffen. Het stuk tekst uit de brief over de kwetsbare kinderen staat onderaan deze nieuwsbrieven. In de bjlage ter informatie ook een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden die wij van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben ontvangen. Uit deze informatie blijkt dat we vanaf vorige week óók noodopvang voor kwetsbare kinderen moeten faciliteren.

Uitgangspunt:

Net zoals bij de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, is voor de groep kwetsbare kinderen ook het uitgangspunt dat zij worden opgevangen op hun eigen school. Immers is het kind daar bekend en zelf ook gewend.

Echter wordt voor de kwetsbare kinderen niet de leeftijd tot 12 jaar gehanteerd, maar worden ook de kinderen in het voortgezet onderwijs bedoeld.

 

Werkwijze:

1. Aanmelden: Heeft u als school signalen over kinderen in een dergelijke kwetsbare situatie ? Dan kunt u dat melden bij info@krimpenssociaalteam.nl   Een medewerker van het Krimpens Sociaal Team neemt dan contact met u op. Of zijn er ouders waarvan u deze signalen ontvangt ? Dan kunnen de ouders zich melden bij KrimpenWijzer. KrimpenWijzer is te bereiken via tel.0180-517590 (tijdens kantooruren) of e-mail info@krimpenwijzer. De consulenten van KrimpenWijzer zorger ervoor dat het Krimpens Sociaal Team (KST) contact opneemt met de ouders.

2. Individuele toetsing door KST: Alle aanmeldingen die bij het KST binnen komen worden beordeeld en getoetst. Gekeken wordt naar de indivuduele omstandigheden en mogelijke oplossingen. Hierbij blijft het uitgangspunt, net als bij de noodopvang voor de kinderen met ouders in een cruciaal beroep, dat het noodopvang betreft. Er zal bijvoorbeeld ook gekeken worden naar oplossingen binnen het netwerk.

3. Na beoordeling neemt KST contact op met school: Wanneer het KST beoordeeld heeft dat, gezien de situatie, het kind voor noodopvang in aanmerking komt, nemen zij conact op met de school van het kidn. De casus zal dan verder worden besproken.

Ten slotte: Zoals is gebleken in de afgelopen weken, kan de situatie heel snel wijzigen. Het vraagt van ons allen een flexibele inzet. De afgelopen weken is al gebleken dat Krimpen daarover beschikt, waarvoor hartelijk dank! We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met KrimpenWijzer. KrimpenWijzer is bereikbaar via tel. 0180-517590 of e-mail info@krimpenwijzer.nl .

 

   

23-03-2020: Brief aan Basisscholen en Kinderopvang

 

Geachte vertegenwoordigers van Kinderopvang, School of Schoolbestuur,

 

Vorige week hebben we al enkele malen contact gehad over de noodopvang i.v.m. de coronacrisis. Ditmaal schrijven we ook enkele scholen buiten Krimpen aan den IJssel aan (speciaal onderwijs), omdat daar veel kinderen uit Krimpen naar toe gaan. In deze mail informeren we u over de Krimpense aanpak m.b.t. de kwetsbare kinderen.

Kwetsbare kinderen voor wie thuis geen veilige basis is

Zoals u waarschijnlijk wel heeft vernomen heeft minister Arie Slob in zijn brief van 20 maart een aantal extra maatregelen getroffen. De volledige brief leest u hier. Het stuk tekst uit de brief over de kwetsbare kinderen staat ook onder deze mail. Hier leest u ter informatie het overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden die wij van de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben ontvangen. Uit alle informatie blijkt dat we vanaf heden óók noodopvang voor kwetsbare kinderen moeten faciliteren.

Uitgangspunt:

Net als bij de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, is voor de kwetsbare groep kinderen ook het uitgangspunt dat zij worden opgevangen op hun eigen school (en/of, wanneer van toepassing, op hun eigen kinderopvang). Immers is het kind daar bekend en zelf ook gewend.

Werkwijze:

1. Aanmelden

Heeft u als professionele organisatie signalen over kinderen in een dergelijke kwetsbare situatie ? Dan kunt u dat melden via info@krimpenssociaalteam.nl. Een medewerker van het Krimpens Sociaal Team neemt dan contact met u op.  Of zijn er ouders waarvan u deze signalen ontvangt ? Dan kunnen de ouders zich melden bij KrimpenWijzer via tel.nr. 0180-51750  of via mail info@krimpenwijzer.nl. De consulenten van KrimpenWijzer zorgen ervoor dat het Krimpens Sociaal Team (KST) contact opneemt met ouders.

2. Individuele toetsing door KST

Alle aanmeldingen die het KST ontvangt worden beoordeeld en getoetst. Gekeken wordt naar de individuele omstandigheden en mogelijke oplossingen. Hierbij blijft het uitgangspunt, net als bij de noodopvang voor de kinderen met ouders met een cruciaal beroep, dat het noodopvang betreft. Er zijn bijvoorbeeld ook gekeken worden naar oplossingen binnen het netwerk.

3. Na beoordeling neemt KST contact op met school en/of kinderopvang

Wanneer het KST beoordeeldt heeft dat, gezien de situatie, het kind voor noodopvang in aanmerking komt, nemen zij contact op met de school (of kinderopvang) van het kind. De casus zal dan verder worden besproken.

Ten slotte:

Zoals is gebleken in de afgelopen weken, kan de situatie heel snel wijzigen. Het vraagt van ons allen een flexibele inzet. De afgelopen week is al gebleken dat Krimpen daarover beschikt, waarvoor hartelijk dankt !

Wij hopen u voldoende te hebben geiinformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met KrimpenWijzer 0180-517590 of via info@krimpenwijzer.nl

 

 

Zie bijlage kamerbrief, passage Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is

Van schoolteams wordt al veel gevraagd om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. De bezetting staat onder druk, en als meer mensen ziek worden kan het zijn dat dit komende weken verder oploopt. Dat realiseer ik mij terdege. Toch moeten we onder ogen zien dat voor sommige kinderen onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die in open jeugdzorginstellingen verblijven. Voor sommige leerlingen met psychische klachten of gedragsproblematiek is onderwijs thuis niet goed mogelijk. Ook zijn er kinderen van wie de thuissituatie door huiselijk geweld, psychiatrische problematiek van één van de ouders, of andere omstandigheden dermate onveilig is of onveiliger wordt, dat opvang of onderwijs thuis de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigt. Bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft de leraar een belangrijke rol spelen. Zeker nu zij al hun leerlingen niet meer in het dagelijks leven in het echt zien, vraag ik hen zich ook bij het onderwijs op afstand zich bewust te zijn van de veiligheid van de omgeving van de kinderen.

Voor deze groepen is onderwijs in een schoolse setting van cruciaal belang. Ik zie dat er al vele scholen en gemeenten begonnen zijn om kinderen en jongeren op dit vlak te helpen.

In aanvulling hierop heb ik met betrokken partijen afspraken gemaakt die het mogelijk maken deze groep in alle gemeenten waar het nodig is te gaan helpen. In specifieke gevallen kan in deze periode opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig zijn. Dat is toegestaan. Overigens hoeft niet in alle gevallen de oplossing in de school te worden gerealiseerd, dat kan ook niet. Voorop staat dat deze begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven. Ik heb met de gemeenten afgesproken dat zij het initiatief nemen om tot oplossingen op maat te komen. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen (gezinsvoogden) kunnen een belangrijke rol spelen bij het identificeren van de kinderen voor wie een veiligheidsrisico is vastgesteld of waar dat mogelijk kan ontstaan.

In tweede instantie – dit is eveneens van groot belang – kan de aandacht uitgaan naar kinderen om wie andere zorgen zijn. Lokaal worden al afspraken gemaakt met onder meer het speciaal onderwijs om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben.

Ik zal de komende periode blijven volgen hoe dit in de praktijk vorm krijgt en waar nodig zal ik ondersteunen. Ik realiseer me dat ook gemeenten en andere betrokken partijen dit in buitengewone omstandigheden moeten organiseren.