Overdracht van JGZ naar basisschool

Doel van de overdracht:

 • Overdragen van problematiek en/of aandachtsgebieden betreffende een kind vanuit de JGZ naar de basisschool, zodat school tijdig op de hoogte is van de problematiek en wat er al aan onderzoek en/of hulpverlening is gedaan.
 • Ouders maken kennis met de Intern Begeleider (IB-er) van school , afhankelijk van de situatie ook de schoolmaatschappelijk werker en andere betrokkenen vanuit de JGZ, zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen (indien de overdracht plaatsvindt middels een gesprek waar de ouders bij zijn).Initiatiefnemer van de overdracht, JGZ team 0-4 (Jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts)Mogelijke redenen voor overdracht:

 • Duidelijke achterstand spraaktaalontwikkeling
 • Gedragsprobleem
 • Gezins-/pedagogische ondersteuning
 • Gezondheidsproblemen
 • Onderzoek gaande/afgerond door bijv. GGZ/Auris etc.
 • Betrokkenheid Krimpens Sociaal TeamDe JGZ bepaalt vanuit haar professie (samen met de ouders) of en hoe de overdracht plaatsvindt.
Het kan kinderen betreffen die bekend zijn bij de JGZ, maar dit is niet altijd noodzakelijk.
Als school bij een aanmelding door de ouders al signalen krijgt dat het een aandachtskind zou kunnen betreffen, kan de IB-er ook contact opnemen met de JGZ (met toestemming van de ouders) en om een overdracht vragen.
 
Manier van overdracht:

 • Een telefonische overdracht door het consultatiebureau en de IB-er van school bij kleine/enkelvoudige problematiek;
 • Bij meervoudige of langduriger problematiek zal er een gesprek plaatsvinden waar de ouders en eventueel betrokken professionals bij zijn en actief aan deelnemen


Minimaal betrokken bij een gesprek in het kader van de overdracht:

 • Ouders
 • Afgevaardigde van de JGZ: Jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts)
 • IB-er van school/leerkracht groep 1
 • Indien gewenst:
 • Schoolmaatschappelijk werker (SMW) (bij sociaal/pedagogische problematiek)
 • Peuterspeelzaal (PSZ)/Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Kinderdagverblijf
 • Buitenschoolse opvang
 • Coaching on the Job
 • Logopedist
 • Kinderfysiotherapie
 • HuisartsAdvies: kijk kritisch naar het aantal personen, elk moet een toegevoegde waarde hebben, teveel personen is bedreigend voor ouders (en maakt het afspreken moeilijker!).
De JGZ bepaalt in overleg met de ouders en eventueel de betrokken professionals wie er rond de tafel zitten. Als een kind deelneemt aan het VVE programma op de PSZ kan het JGZ team via de contactpersoon vanuit de JGZ om informatie vragen (Jeugdverpleegkundige Angelique Akkermans).

Privacy:

 • Als ouders bij een gesprek aanwezig zijn, is er automatisch toestemming van hun kant. Bedenk en bespreek vooraf met de ouders welke informatie (op hoofdlijnen) je met welke reden deelt in het gesprek.
 • Een van de gespreksdeelnemers maakt een kort verslag van het gesprek, dit verslag wordt in het JGZ dossier gekoppeld en verwerkt .Als ouders echt geen overdracht naar school willen, dan gebeurt het niet (tenzij veiligheid van het kind in geding is, maar dan gaat het over situaties op een ander niveau.. Wel wordt dan in het JGZ dossier vermeld dat een overdracht is voorgesteld en ouders dit geweigerd hebben. Sinds de integrale JGZ vindt doorgang van het dossier van JGZ zonder verder toestemming plaats.