Ondersteuningsstructuur voorschoolse voorzieningen

Ondersteuningsstructuur voorschoolse voorzieningen

                                  

    1. Groepsniveau en organisatieniveau:

 • Pedagogisch medewerker (pm-er) begeleidt observeert het kind en signaleert belemmeringen.
 • Lichte problematiek bespreekt de pm-er samen met ouders.
 • De pm-er overlegt met collega –collegiale consultatie- en met de medewerker van Enver, coaching on the job.
 • Vastleggen van informatie in regulier kind dossier.
 • De pm-er gaat met ouders en kind in gesprek bij lichte ondersteuningsvragen. Samen mogelijkheden zoeken en het sociale netwerk activeren. De pm-er attendeert ouders met opvoedvragen op de mogelijkheden van de KrimpenWijzer. 
 • De KrimpenWijzer kan preventief informatie en advies geven en licht pedagogische hulp bieden. De jeugdverpleegkundige en pedagoog kennen het aanbod van de KrimpenWijzer. Ook de pm-er zelf kan hier terecht voor advies. De KrimpenWijzer kan ondersteunen en/of organiseert een 1Gezin 1Plan- bespreking.

 2. Organisatieniveau:

 • De pm-er informeert ouders dat de vragen in het intern zorgoverleg besproken worden, bespreking met hulpverlener coaching on te job en deelt de zorg met de leidinggevende. Consulteert de JGZ medewerker, jeugdverpleegkundige/ pedagoog.

 • Het besluit van het intern zorgoverleg wordt verwerkt in een plan van aanpak, met daarin de afspraken, wie wat doet, inzet hulp externen en/of KrimpenWijzer en tijdspad.

 • Overwegen van een SISA signaal.

 • De pm-er maakt samen met ouders een plan van aanpak en nodigt externen uit.

 • De jeugdverpleegkundige en pedagoog kunnen desgewenst lichte ondersteuning bieden en de casusregie voeren.

 

3. Extern niveau:

 • De problematiek overstijgt de expertise en het aanbod van de voorschoolse voorzieningen. Er is sprake van meervoudige problematiek en/of de eerder ingezette hulp heeft geen of onvoldoende effect. Er is behoefte aan extra interventies en diagnostiek.
 • De pm-er informeert ouders dat bespreking in het extern zorgoverleg nodig is en registreert in SISA.

 • De pm-er bespreekt signalen met de aandachtsfunctionaris, volgt de stappen van de meldcode Kindermishandeling/ Huiselijk Geweld en betrekt de KrimpenWijzer.

 • De jeugdverpleegkundige en pedagoog voert de casusregie en organiseert een 1 Gezin 1 Plan overleg. De medewerker schakelt waar nodig het Krimpens Sociaal Team in via de procesregisseur.

 De voorschoolse voorzieningen werken volgens het protocol overdracht voorschoolse voorzieningen naar onderwijs. Met het  overdrachtsprotocol wordt bijgedragen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind. De bassischool kan direct aansluiten bij het geen een kind al goed kan of waarvoor nog extra aandacht nodig is.  Het overdrachtsformulier van Voorschool naar school kunt u hier downloaden.