Ondersteuning vanuit berséba,Reformatorisch Passend Onderwijs. De stappen in leerling ondersteuning

 

Leerkracht en school

 

Interactie met externen

 

Stap 1

De groepsleerkracht werkt handelingsgericht in zijn groep. Hij geeft kwalitatief goed onderwijs vanuit preventief perspectief. Hij observeert, signaleert en analyseert resultaten.

De leerkracht communiceert met ouders middels bijv. nieuwsbrieven. Hij voert gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Afstemming.

Stap 2

De leerkracht geeft zo nodig ondersteuning op het niveau van individu, subgroep (gebruik van instructietafel) of groep.

De leerkracht spreekt met ouders over de ondersteuning die geboden wordt en benut daarbij de expertise en ervaring van ouders. Waar mogelijk worden ouders ingeschakeld en dragen medeverantwoordelijkheid voor die ondersteuning.

Stap 3

Als de ondersteuning binnen de groep niet voldoende blijkt, overlegt de leerkracht met collega’s via maatjeswerk en/of collegiale consultatie.

De leerkracht spreekt met ouders over de ondersteuning die geboden wordt en benut daarbij de expertise en ervaring van ouders. Waar mogelijk worden ouders ingeschakeld en dragen medeverantwoordelijkheid voor die ondersteuning.

Stap 4

Bespreking van de leerling met de IB´er tijdens de leerlingbespreking.

De leerkracht informeert ouders over gegeven ondersteuning. Zij worden zo mogelijk betrokken bij de ondersteuning.

Stap 5

Bespreking in het ondersteuningsteam van de school in aanwezigheid van externe deskundigen. Eventueel kan opgeschaald worden naar loket of KrimpenWijzer. Ook kan een onderzoek worden aangevraagd/ingekocht.

De leerkracht informeert de ouders over de gegeven ondersteuning. Zo nodig wordt toestemming gevraagd voor opschaling.

Ouders hebben recht op inzage in het volledige dossier.

Stap 6

De leerling wordt besproken in het loket. Vanuit het loket wordt: advies gegeven, onderzoek toegekend, een arrangement toegekend (waaronder AB), een toelaatbaarheids-verklaring afgegeven.

In gesprek met ouders informatie en uitleg geven, en ondersteunen bij te nemen beslissingen. Bij het aanvragen van onderzoek is de toestemming van ouders gewenst. Als ouders deze weigeren, heeft de school doorzettingsmacht.

Stap 7

De leerling ontvangt een onderwijs- of zorgarrangement op een andere school.

Ondersteuning ouders bij te nemen stappen (beschikking, aanmelding e.d.)