Meedenken

In Krimpen zijn verschillende mogelijkheden om mee te denken en/of invloed uit te oefenen op beleid.

Klankbordgroep jeugd

De klankbordgroep jeugd is een adviesorgaan, dat de gemeente en lokale organisaties adviseert over het te ontwikkelen beleid gericht op het sociaal domein. De klankbordgroep jeugd stimuleert burgerinitiatieven op het gebied van jeugd, zoals bijvoorbeeld het autismenetwerk café, dat duidelijk in een behoefte voorziet omdat het druk bezocht wordt. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de leden van de klankbordgroep en de professionals van het sociaal domein. Hierdoor komt er waardevolle feedback vanuit de praktijk naar de professionals en kan de communicatie verbeterd worden.

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein. Om de welzijnstaken snel en goed te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om inwoners en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Ook Krimpen heeft een Adviesraad sociaal domein. Het doel van de adviesraad is het opkomen voor mensen die tot de doelgroep behoren. De adviesraad geeft het college van B&W van de gemeente Krimpen aan de IJssel gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen binnen het sociaal domein. Om goed op de hoogte te zijn van alle belangen die in het veld spelen, heeft de adviesraad contacten met Krimpenaren en belangenorganisaties in Krimpen.   

De adviesraad adviseert niet over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten. Daarvoor is er een aparte gemeentelijke klachtenprocedure. Wil je meer informatie of een vergadering van de adviesraad bijwonen? Kijk dan op Adviesraad Sociaal domein

Het Seniorenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn waar het de senioren van onze gemeente betreft. Ook is met verschillende organisaties binnen de gemeente afgesproken dat zij het Seniorenplatform betrekken bij het ontwikkelen van beleid dat raakvlakken heeft met senioren in Krimpen. Deze organisaties zijn onder anderen Qua Wonen, De Zellingen, KrimpenWijzer, het Welzijnswerk. 

De Sportraad is het overkoepelende orgaan van de niet-commerciële sportverenigingen in Krimpen aan den IJssel. Haar taak is het behartigen van de belangen van Sport(en) binnen de gemeente. De Sportraad behartigt de individueel overstijgende belangen van- en biedt individuele ondersteuning aan de niet-commerciële sportverenigingen.

De Sportraad is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten in het belang van Sport(en), zoals een jaarlijkse themabijeenkomst voor de niet-commerciële sportverenigingen, promotie activiteiten, etc. De sportraad heeft een dienstverleningsovereenkomst met SYnerKri. Hierin is geregeld dat SYnerKri een aantal activiteiten gaat verzorgen, t.w. themabijeenkomsten, schoolsport - toernooien en een sportmarkt.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel streeft een open stijl van besturen na. Door het aanstellen van wijkwethouders kan je de wethouder die is verbonden aan het gebied waar je woont, benaderen met zaken die betrekking hebben op de woonomgeving en leefbaarheid. Een overzicht van de verdeling van de wijken.

Wethouder:

Wijkwethouder van:

Coen Derickx

Kortland-Zuid

Hugo van der Wal

Oud Krimpen & Lansingh-Zuid

Wubbo Tempel

Kortland Noord

Anthon Timm

Langeland & Boveneind