Leren

Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. In Krimpen aan den IJssel is breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs aan kinderen en jongeren. Synerkri verzorgt voor de basisschoolleerlingen de brede school activiteiten.

 

Kinderopvang

In Krimpen aan den IJssel zijn centra voor kinderopvang. De kinderopvang biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende hele dagen of gedurende een dagdeel (peutergroepen) en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De groepsgrootte varieert met de leeftijdsopbouw. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor gastouderopvang.

 

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.

 

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel ondersteunt hierin de scholen door een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren.

 

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op onze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen

 

Samenwerkingsverband Koers VO is het Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs. Koers VO wordt gevormd door 24 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders wordt gewerkt aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.

 

Opvoedondersteuning en jeugdhulp

Bijna alle ouders hebben af en toe wel vragen of problemen over de opvoeding van hun kind(eren). Ze maken zich zorgen en twijfelen of ze het wel goed doen. Vaak helpt het als je er even met iemand anders over kunt praten. Bijvoorbeeld een familielid, buren of een vriend(in) die misschien zelf ook kinderen heeft. Maar het kan ook fijn zijn om er met een jeugdprofessional over te praten. Dit kan met de leerkracht, de pedagogische medewerker en als er meer nodig is kunnen zij ouders attenderen op de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker of de pedagoog. Zij maken allen deel uit van de KrimpenWijzer. Met hen kunnen ouders alle vragen en problemen over de opvoeding van uw kind(eren) bespreken.

Als er meerdere medewerkers betrokkenen zijn organiseert de jeugdprofessional het overleg met ouders om te komen tot 1 Gezin 1Plan en voert de casusregie. Zo nodig kan de jeugdprofessional van de KrimpenWijzer voor inwoners van gemeente Krimpen aan den IJssel  het Krimpens Sociaal Team inschakelen.

 

Onderwijsconsulenten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.